Zmiana poziomu kredytowania przedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii COVID-19

Mateusz Śliwa1, Aleksandra Kłosowska2
1, 2 University of Rzeszów
Śliwa, Mateusz ; ORCID: 0000-0002-7911-9658 (University of Rzeszów)
Kłosowska, Aleksandra ; ORCID: 0000-0003-2793-3444 (University of Rzeszów)
Zmiana poziomu kredytowania przedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii COVID-19
CHANGE IN THE LEVEL OF CORPORATE LENDING IN POLAND DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, vol., nr 27(76), s. 99-110

Słowa kluczowe

przedsiębiorstwo kredytowanie interwencjonizm państwowy COVID-19 kryzys finanse przedsiębiorstw.

Key words

enterprise lending COVID-19 state interventionism corporate finances crisis

JEL Classification

G20 G38

Streszczenie

Tematem przewodnim niniejszego opracowania jest ocena wpływu pandemii COVID-19 na kredytowanie przedsiębiorstw. Głównym celem artykułu jest analiza zmian jakościowych i ilościowych poziomu kredytowania przedsiębiorstw w Polsce. Autorzy skupiają się z jednej strony na możliwościach zaciągnięcia zobowiązań przez firmy, z drugiej zaś na zmiany zasad udzielania pożyczek przez banki na przestrzeni zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, obarczonej kryzysem spowodowanym przez pandemię. W poszczególnych analizach ukazano również szerszy kontekst porównawczy odwołując się do danych statystycznych przed wystąpieniem kryzysu spowodowanego wirusem. W analizowanym przypadku niepewność co do kondycji sektora MSP w okresie kryzysu zaważyła na zaostrzeniu polityki kredytowej. wzrost zapotrzebowania na finansowanie bankowe w okresie pandemii zgłaszały zarówno duże firmy, jak i mikroprzedsiębiorstwa, jednak tylko w przypadku tych pierwszych dostępność kredytów wzrosła. W związku z tym różnica między dostępnością kredytów bankowych dla sektora dużych firm i sektora MSP powiększyła się.

Abstract

The main theme undertaken in this paper is the assessment of the impact of the COVID-19 pandemic on corporate lending. The main objective of the article is to analyze the qualitative and quantitative changes in the level of corporate lending in Poland. The author focuses, on the one hand, on the ability of firms to incur liabilities and, on the other hand, on the changes in bank lending rules over the course of a changing economic reality burdened by the crisis caused by the pandemic. The individual analyses also show a broader comparative context by referring to statistical data before the onset of the virus crisis. In the case under review, uncertainty about the health of the MSP sector during the crisis weighed on the tightening of credit policy. An increase in demand for bank financing in the pandemic period was reported by both large companies and micro enterprises. However, only in the case of the former did the availability of loans increase. As a result, the gap between the availability of bank loans to large firms and the MSP sector widened.