Ocena przez rolników instytucji realizujących wspólną politykę rolną oraz politykę rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Aldona Zawojska

Zawojska, Aldona; ORCID: 0000-0003-3668-0127
Ocena przez rolników instytucji realizujących wspólną politykę rolną oraz politykę rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
Farmers evaluation of institutions implementing common agricultural policy and rural development policy in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 155-166

Słowa kluczowe

agencje państwo polityka rolna polityka rozwoju wsi opinie Polska

Key words

government agencies agricultural policy rural development policy opinions Poland

Streszczenie

Celem badań była ocena przez rolników jakości funkcjonowania wybranych instytucjirządowych w Polsce obsługujących rolnictwo (MRiRW, ARiMR oraz ARR), wskazanieewentualnych zmian i możliwości ich udoskonalenia. Badanie ankietowe przeprowadzono w 2006 r.na ogólnopolskiej próbie 200 kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych korzystających zusług obu agencji. W opinii rolników na ogół instytucje te nie różnią się od innych urzędówpaństwowych pod względem jakości świadczonych usług, mają wpływ na sytuację ekonomicznofinansowąich gospodarstw, niedostatecznie gospodarują środkami publicznymi. W zasadzie nienastąpiła poprawa w administrowaniu przez agencje programami na rzecz rolnictwa, ale sąpostrzegane przez rolników jako reprezentujące głównie ich interesy

Abstract

This article offers an overview of farmers’ evaluation of governmental institutions inPoland serving agriculture (Ministry of Agriculture and Rural Development, Agency for Restructuringand Modernisation of Agriculture and Agricultural Market Agency) as well as points out to possiblechanges and improvements in their activities. A cross-country survey of 200 individual farm managerstaking advantage of services provided by both agencies was conducted in 2006. In farmers’ opinionthose institutions generally do not differ in quality of provided services from other governmentalbodies, both have an impact on the economic and financial situation of their farms and both areinadequately managing public money. The agencies did not make improvements in administration offarm programs but they are perceived by respondents as representing mainly Polish farmers’ interests.