Rola promocji produktów rolno-spożywczych po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Mirosława Tereszczuk

Tereszczuk, Mirosława; ORCID: 0000-0002-5891-9306
Rola promocji produktów rolno-spożywczych po akcesji Polski do Unii Europejskiej
The role of promotion of agro-food products after Poland’s accession to the European Union
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.8(23), nr , s. 192-201

Słowa kluczowe

promocja produkty rolno-spożywcze kampanie promocyjne producenci żywności

Key words

promotion agro-food products promotion campaigns food producers

Streszczenie

W artykule przedstawiono znaczenie promocji produktów rolno-spożywczych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (UE). Ten czynnik jako źródło konkurencyjności producentów żywności jest jeszcze w Polsce mało doceniany i słabo wykorzystywany. Rosnąca konkurencja między producentami żywności wymaga jednak prowadzenia intensywnych działań promocyjnych i informacyjnych. Działania te ułatwiają zawieranie kontaktów handlowych z odbiorcami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, dostarczają odbiorcom wiedzy o produktach oraz umożliwiają rozszerzenie rynków zbytu. Bez skutecznej promocji trudno jest producentom żywności w dobie postępującej globalizacji osiągać przewagi konkurencyjne na danym rynku.

Abstract

The article shows the role of promotion of agro-food products after Poland’s accession to the European Union. This factor as a source of competitiveness of food producers has not been enough appreciated in Poland yet and the advantages have been neglected. The on going increase of competition between food producers needs intensive promotion and information activities. These activities facilitate establishing of business contacts not only with the domestic clients, but also with foreign traders in food products. They supply to customers the knowledge about food producers and market’s requirements. Without a forceful promotion it is difficult to achieve a superior competitive position in the market. First of all, an increase of competitiveness, and then an increase of sales of agro-food products is the purpose of promotion.