Przepływy międzygałęziowe w sektorze rolno żywnościowym w Chinach

Bartłomiej Bajan1, Aldona Mrówczyńska-Kamińska2
1, 2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bajan, Bartłomiej; ORCID: 0000-0003-1393-6580 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Mrówczyńska-Kamińska, Aldona; ORCID: 0000-0001-5439-7339 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Przepływy międzygałęziowe w sektorze rolno żywnościowym w Chinach
Input-Output Analysis in the Chinese Agri-Food Sector
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 2, s. 7-19

Słowa kluczowe

przepływy międzygałęziowe agrobiznes Chiny przemysł spożywczy rolnictwo

Key words

inter-branch flows agribusiness China food industry agriculture

JEL Classification

O111 O13 Q10

Streszczenie

Celem artykułu było ocena przepływów międzygałęziowych w agrobiznesie w Chinach w latach 2000-2014. Przebadano wielkość i strukturę oraz udział wyników produkcyjnych i dochodowych agrobiznesu w tworzeniu gospodarki chińskiej, określono kierunki przepływów międzygałęziowych oraz strukturę zaopatrzenia materiałowego w agrobiznesie Państwa Środka. Obliczenia zostały wykonane na podstawie tabel przepływów międzygałęziowych stworzonych w ramach projektu World Input-Output Database (WIOD). Główną zastosowaną metodą badawczą była analiza nakładów i wyników. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w latach 2000-2014 wartość produkcji globalnej całego sektora rolno-żywnościowego w Chinach wzrosła ponad 7,5-krotnie przede wszystkim za sprawą wzrostu w przemyśle spożywczym. Głównym źródłem przepływów materiałowych do rolnictwa jest sfera zaopatrzenia, z kolei do przemysłu spożywczego samo rolnictwo. Ponadto badanie wykazało, że chiński agrobiznes cechuje między innymi niska importochłonność.

Abstract

The aim of the article was to assess input-output in agribusiness in China in the 2000-2014 period. Examined the size and structure and the share of gross value added and global production output agribusiness in the creation of the Chinese economy, the directions for input-output structure and material supply in the Middle Kingdom agribusiness. The calculations were made on the basis of analysis of input-output tables which were created as part of the World Input-Output Database project. The analysis shows that in the years 2000-2014, the value of output of the entire agri-food sector in China increased more than 7.5 times, primarily due to the growth in the food industry. The main source of material flows to agriculture is the supply sphere, in turn to the food industry agriculture itself. The study also showed that Chinese agribusiness is characterized, inter alia, by low level of imported input.