Konsumenci wobec regionalnych produktów tradycyjnych w kontekście ogólnoświatowych zmian w zachowaniach konsumentów na rynku żywności

Wiesława Kuźniar1, Marta Kawa2
1, 2 Uniwersytet Rzeszowski
Kuźniar, Wiesława; ORCID: 0000-0001-8562-3511 (Uniwersytet Rzeszowski)
Kawa, Marta; ORCID: 0000-0002-3023-9085 (Uniwersytet Rzeszowski)
Konsumenci wobec regionalnych produktów tradycyjnych w kontekście ogólnoświatowych zmian w zachowaniach konsumentów na rynku żywności
Consumer Attitudes Towards Regional Traditional Products in the Context of Global Changes in Consumer Behaviour on Food Market
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 4, s. 304-312

Słowa kluczowe

konsument żywność produkty tradycyjne

Key words

consumers food traditional products

JEL Classification

D12 Q13 Q18

Streszczenie

Zmiany w postawach i zachowaniach konsumentów znajdują odzwierciedlenie w dynamicznym rozwoju określonych kategorii produktów, wśród których ważną rolę odgrywają produkty tradycyjne, postrzegane przez nabywców jako zdrowe, smaczne, nawiązujące do lokalnej tradycji kulinarnej. Bogata oferta takich produktów znajduje się w woj. podkarpackim, zajmującym pierwszą pozycję w Polsce pod względem liczby zrejestrowanych produktów. W opracowaniu w oparciu o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2018 r. na próbie n = 221 wykazano, że bogata oferta produktów tradycyjnych regionu Podkarpacia cieszy się dużym zainteresowaniem konsumentów. W oparciu o wyniki testu Chi-kwadrat Pearsona można stwierdzić, że niezależnie od płci, wraz z wiekiem konsumentów zwiększa się zainteresowanie produktami tradycyjnymi, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko w preferowaniu produktów tradycyjnych pochodzących z regionu, ale także w gotowości do zapłaty wyższej ceny w zamian na wysokie walory smakowe i zdrowotne tych produktów.

Abstract

The changes in consumer attitudes and behaviors are reflected in the dynamic development of specific product categories, among which traditional products play an important role, being perceived by buyers as healthy, tasty, as well as referring to local culinary tradition. A wide range of such products is available in the Podkarpackie province, which holds the first position in Poland in terms of the number of registered products. The study, based on the results of a survey conducted in 2018 on the n = 221 sample, showed that the rich offer of traditional products of the Podkarpacie region is very popular among consumers. Based on the results of the Chi-square Pearson test, it can be stated that regardless of gender, the interest of traditional products increases with the age of consumers, which is reflected not only in the preference for traditional products from the region, but also in readiness to pay a higher price in exchange for higher taste qualities and health values of these products.