Uczestnictwo Polaków – mieszkańców miast i wsi – w wyjazdach turystycznych . podobieństwa i różnice

Katarzyna Karbowiak

Karbowiak, Katarzyna
Uczestnictwo Polaków – mieszkańców miast i wsi – w wyjazdach turystycznych . podobieństwa i różnice
TOURISTIC ACTIVITY OF RURAL AND URBAN POPULATION . DIFFERENCES AND SIMILARITIES
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006, vol.93, nr 1, s. 152-160

Słowa kluczowe

turystyka uczestnictwo miasto wieś

Key words

tourism participate city country

Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano charakterystykę podróży Polaków w latach 2003-2005 z uwzględnieniem podziału na podróże mieszkańców miast i wsi. Analizowano wyjazdy krajowe krótkookresowe (2-4 dni), krajowe długookresowe (5 i więcej dni) i zagraniczne (co najmniej jeden nocleg w innym kraju). Do analizy wykorzystano dane pochodzące z badań prowadzonych przez Instytut Turystyki. Ponadto, szczegółowo dokonano analizy wyjazdów krajowych długookresowych i zagranicznych mieszkańców miast i wsi w 2004 roku, tak aby wskazać na podobieństwa i różnice dla tych grup turystów.

Abstract

The article presents a typical destinations of Polish tourist. The research covered the analysis of differences in rural and urban tourism in the period 2003-2005. There is analysis of short (2-4 days), long (5 days and more) and foreign (at least one night abroad) tourism. The data used for investigation was obtained from Touristic Institute. The analysis also covers long-distance and foreign trips in the year 2004 considering the differences and the similarities of a certain tourist groups.