Tendencje zmian w ekonomice przedsiębiorstw hodowlanych w latach 1997-2007

Henryk Runowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Runowski, Henryk; ORCID: 0000-0002-6150-1891 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw)
Tendencje zmian w ekonomice przedsiębiorstw hodowlanych w latach 1997-2007
TENDENCIES IN ECONOMICS OF BREEDING COMPANIES IN THE YEARS 1997-2007
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 1, s. 158-165

Słowa kluczowe

przedsiębiorstwa wielkoobszarowe spółki hodowlane ekonomika wskaźniki oceny.

Key words

large area companies breeding companies economics indicators of results

Streszczenie

W artykule przedstawiono sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw hodowli roślin i zwierząt Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1997-2007. Przeanalizowano kształtowanie się wskaźników wydajności pracy, płynności finansowej, zyskowności, sprawności działania oraz zadłużeni

Abstract

The paper aims to present the financial and economic situation of plant and animal breeding companies owned by the Agency of Agricultural Property. The research period cover the years 1997- 2007 and the analysis were conducted for 51 companies. There were analyzed indicators of labour efficiency, financial liquidity, effectiveness of activity, profitability and indebtedness. Accordingly the areas of the activity of the researched companies were analyzed. The results show that in case of almost all indicators, besides indicator of debt payment and return of fixed assets, there was a positive tendency.