Rola kapitału w przedsiębiorstwach agrobiznesu

Witold Wielicki

Wielicki, Witold
Rola kapitału w przedsiębiorstwach agrobiznesu
THE ROLE OF CAPITAL IN THE AGRIBUSINESS ENTERPRISE
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 1, s. 67-75

Słowa kluczowe

przedsiębiorstwo zarządzanie efektywność kapitału

Key words

enterprise management efficiency of capital

Streszczenie

Treścią pracy jest próba przedstawienia zmieniającej się problematyki rozważań naukowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami. W drugiej połowie XX w. dominowały prace naukowe poświęcone ekonomice produkcji. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku oraz pierwszej dekadzie XXI w. dominują prace poświęcone zarządzaniu przedsiębiorstwami w oparciu o miary jakościowe. Omówiono znaczenie kapitału w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej. Dowiedziono, że ograniczenie wartości przedsiębiorstwa do oceny kapitału realnego pomija ważną cechę kapitału, jaką jest zdolność do jego pomnażania.

Abstract

This paper is an attempt to present the changing subject matter of scientific considerations on management of enterprises. In the second half of the 20th century research papers focused on production economics. In the 1990.s and in the first decade of the 21st century the issues of management of enterprises based on quality measures have predominated. This study discusses the role of capital in the developed market economy. It was shown that a limitation of the value of an enterprise solely to the evaluation of the real capital neglects an important property of capital, which is its accumulation capacity.