Intensywność produkcji a efektywność ekonomiczna wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych

Paweł Kasztelan

Kasztelan, Paweł
Intensywność produkcji a efektywność ekonomiczna wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych
PRODUCTION INTENSITY AND ECONOMIC EFFICIENCY OF LARGE AGRICULTURAL ENTERPRISES
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 1, s. 85-94

Słowa kluczowe

intensywność produkcji wielkoobszarowe przedsiębiorstwa rolnicze efektywność ekonomiczna

Key words

production intensity large agricultural enterprises economic efficiency

Streszczenie

Omówiono zmiany intensywności produkcji w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych w latach 1998-2005. Badania przeprowadzono na grupie przedsiębiorstw, które nieprzerwanie w tym okresie brały udział w .Rankingu 300 najlepszych przedsiębiorstw rolniczych.. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że przedsiębiorstwa rolnicze systematycznie zwiększały intensywność produkcji pomimo niekorzystnych relacji w zakresie zmian cen produktów i środków do produkcji. Wzrostowi intensywności towarzyszył wzrost produktywności, co w konsekwencji pozwoliło na uzyskanie lepszych wyników w zakresie rentowności prowadzonej działalności.

Abstract

The paper aims to present the changes of production intensity in large scale agricultural farms during the period 1998-2005. The research was conducted base on the enterprises participating during the whole period in the .Ranking of 300 the best agricultural enterprises.. It was observed that in the analyzed period agricultural enterprises, despite of the unfavorable changes in relation of the input and output prices, systematically enlarged their production intensity. Systematic growth of production intensity was accompanied by the productivity increase, which in consequence led to obtaining better results in profitability level.