Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim . stan obecny i perspektywy rozwoju

Katarzyna Karbowiak

Karbowiak, Katarzyna
Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim . stan obecny i perspektywy rozwoju
Tourism in the Warmia and Mazury Province - State of Art and Perspectives for Development
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 3-4, s. 91-100

Słowa kluczowe

turystyka rozwój

Key words

tourism development

Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano stan obecny turystyki na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz perspektywy rozwoju tej formy aktywności. Wykorzystano dane pochodzące z Urzędu Statystycznego, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Warmia i Mazury dysponują znaczącymi w skali europejskiej walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi oraz kulturowo-etnicznym, które określają przewagę konkurencyjną i .świadczą o wysokiej atrakcyjności turystycznej regionu. Na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT stwierdzono, iż potencjał ten nie jest wystarczająco dobrze wykorzystany, przede wszystkim ze względu na zły stan infrastruktury turystycznej. Działania dotyczące eksponowania silnych stron, ukrywania słabości, wykorzystywania szans i eliminowania zagrożeń mogą doprowadzić w przyszłości do wzrostu znaczenia turystyki w gospodarce regionu.

Abstract

The paper presents the state of art and perspectives for development of tourism in the Warmia and Mazury province. The analyzed data come from Central Statistical Office as well as from Regional Operational Program for Warmia and Mazury for the years 2007-2013. The Warmia and Mazury province could be characterized by unique for the European scale environmental, landscape and cultural values. Those are of key importance for competitive advantages of the region. The conducted SWOT analysis has shown that those values are not use efficiently.