Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania

Anna Kłoczko-Gajewska, Piotr Sulewski

Kłoczko-Gajewska, Anna; ORCID: 0000-0002-6839-8831
Sulewski, Piotr; ORCID: 0000-0002-7983-4651
Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania
Farmers attitudes towards risk and ways of its limitation
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 1, s. 141-148

Słowa kluczowe

ryzyko w rolnictwie metody ograniczania percepcja ryzyka

Key words

risk in agriculture methods of risk reduction risk perception

Streszczenie

Rolnicy w swojej pracy spotykają się z wieloma rodzajami ryzyka, takimi jak ryzyko biznesowe (ceny, warunki pogodowe, klęski żywiołowe, choroby zwierząt, itp.) lub finansowe. Większość ankietowanych rolników doświadczyła nieoczekiwanych strat w produkcji, najczęściej będących skutkiem suszy lub choroby zwierząt. Często również występowały znaczne wahania cen głównego produktu gospodarstwa. Mimo tego rolnicy stosują głównie pasywne formy ochrony przed ryzykiem, takie jak utrzymywanie rezerw finansowych lub unikanie kredytów. Jedynymi powszechnie używanymi metodami aktywnego zmniejszania ryzyka są różnicowanie działalności i ubezpieczenia majątkowe.

Abstract

Agricultural producers face several types of risk in their activities, such as business risks (prices, weather conditions, natural disasters, animal illnesses, etc.) or financial risks. Most of interviewed farmers have faced unexpected losses in production, mostly due to droughts and animal illnesses. They have also experienced significant fluctuations of prices for their main products. Nevertheless, farmers use mostly passive forms of risk protection, such as keeping financial reserves or avoiding taking credits. The only popular forms of active protection came out to be product diversification and wealth insurance.