Przemiany strukturalne w rolnictwie w wybranych krajach europejskich

Sylwia Małażewska, Adam Wąs

Małażewska, Sylwia; ORCID: 0000-0001-9586-9101
Wąs, Adam; ORCID: 0000-0001-8643-5985
Przemiany strukturalne w rolnictwie w wybranych krajach europejskich
STRUCTURAL CHANGES IN AGRICULTURE IN SELECTED EUROPEAN COUNTRIES
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, vol.99, nr 4, s. 75-88

Słowa kluczowe

przemiany strukturalne gospodarstwo rolnictwo

Key words

structural changes farm agriculture

Streszczenie

Przemiany strukturalne w sektorze gospodarstw rolniczych postępują we wszyst­kich krajach Unii Europejskiej (UE). Liczba gospodarstw zmniejsza się, a średnia powierzchnia stale się zwiększa. Jednak zarówno tempo tych przemian, jak i obecna struktura gospodarstw są bardzo zróżnicowane. Celem opracowania jest przedstawienie zmian zachodzących w ostatnich latach w wybranych krajach UE w strukturze rolnictwa rozumianej jako struktura obszarowa gospodarstw oraz stopnia zaawansowania procesu tychże przemian na tle zmian podstawowych wskaźników charakteryzujących stan rozwoju gospodarczego. W artykule podjęto też próbę wskazania najkorzystniejszego kierunku przemian z punktu widzenia polskiego rolnictwa. Wyniki badań wskazują na istotne rozbieżności między tempem, poziomem zaawansowania i kierunkiem przemian strukturalnych sektora gospodarstw rolniczych w analizowanych krajach europejskich. Na podstawie badań wysunięto wniosek, że model przemian strukturalnych zmierzający w kierunku spolaryzowanej struktury obszarowej gospodarstw rolniczych może być adekwatny do polskich warunków.

Abstract

is decreasing while their average area is increasing. However, the rate of those changes and present farm structure is very diversified across Europe. The main aim of this paper is to present the changes in this subject and advancement in structural changes in agriculture against changes of main economic indicators in chosen European countries. Finally the authors attempt to indicate the optimal direction of structural changes in Polish agriculture. The direction, rate and advancement of structural changes in agriculture differ among selected European countries. Authors support the idea of applying a model of structural changes in Poland, leading to a polarized structure of farms.