Kierunki rozwoju agroturystyki na obszarze nadbużańskim

Dominik Dąbrowski1, Katarzyna Radwańska2, Janusz Sokół3
1, 2, 3 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
Dąbrowski, Dominik; ORCID: 0000-0002-3284-9338 (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych)
Radwańska, Katarzyna; ORCID: 0000-0003-3496-4281 (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych)
Sokół, Janusz (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych)
Kierunki rozwoju agroturystyki na obszarze nadbużańskim
DIRECTIONS OF GROWTH OF AGRO TOURISM IN THE NADBUŻAŃSKI REGION
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2019, vol.106, nr 1, s. 110-120

Słowa kluczowe

turystyka gospodarstwa agroturystyczne dolina Bugu

Key words

tourism agritourist farms valley of Bug

JEL Classification

Q1 P12 Q26 Z32

Streszczenie

Dolina rzeki Bug to wyjątkowy obszar na terenie Polski, charakteryzujący się bogatymi walorami zarówno przyrodniczymi, jak i kulturowymi. To również tereny w dużym stopniu rolnicze i nieprzekształcone, a jednocześnie objęte ochroną prawną. W wyniku przeprowadzonych badań wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych 34 gmin usytuowanych na obszarze trzech województw (podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego) w dolinie rzeki Bug stwierdzono, iż atutami wpływającymi w znacznym stopniu na rozwój turystyki na badanym terenie są walory przyrodnicze terenu nadbużańskiego oraz wyjątkowa cisza i spokój, a także dostęp do istniejącej infrastruktury turystycznej. Wskazano również na dużą rolę informacji turystycznej, potrzebę jej popularyzacji (przez wydawanie albumów, katalogów i innych opracowań reklamowych) oraz utrzymania wysokiego standardu prowadzonych usług. Za główną barierę rozwoju agroturystyki uznano brak nawyku w społeczeństwie do wypoczynku weekendowego i sezonowość istniejących ofert.

Abstract

Valley of the Bug River is a unique area within the territory of Poland, characterized by rich natural and cultural values. These areas are of agricultural and undeveloped nature to a large degree, while at the same time being covered by legal protection. As a result of the conducted studies among agricultural land owners from 34 communes located in the territory of three provinces (podlaskie, lubelskie and mazowieckie) within the valley of Bug, it was noted that the advantages which largely impact the development of tourism in the area are the natural values of the area and a unique silence and peace, as well as access to the existing touristic infrastructure. Significant role of tourist information as well as the necessity to popularize it were also indicated - through issuing albums, catalogues and other commercial materials and maintainable of high standard of carried out services. The main growth obstacle for agro-tourism is the lack of habit in the society for weekend rest and seasonality of the existing offers.

Cytowania

 1. Bernat Sebastian 2014: Walory, zagrożenia i ochrona krajobrazu przygranicznego odcinka doliny Bugu, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 26, 257-269.
 2. Jalinik Mikołaj 2016: Nazewnictwo w agroturystyce [w] Turystyka wiejska. Cz. II. Ekonomiczny wymiar turystyki wiejskiej, Anna Jęczmyk, Jarosław Uglis, Magdalena Maćkowiak (red.), Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa, 63-70.
 3. Komorowska Dorota 2015: Znaczenie rolnictwa ekologicznego w Polsce, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 17(2), 119-126.
 4. Mączka Dorota 2008: Walory turystyczno-krajoznawcze doliny Bugu na przykładzie gmin nadbużańskich południowego Podlasia [w] Komercjalizm turystyki kulturowej, Mieczysław K. Leniartek (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław, 51-59.
 5. Popławski Łukasz 2009: Gospodarstwa agroturystyczne, ekoagroturystyczne i ekologiczne jako czynnik rozwoju turystyki na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, 3 (14), 139-152.
 6. Przezbórska Lucyna 2007: Determinanty rozwoju agroturystyki w Polsce (na przykładzie wybranych regionów), „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia” (2), 113-121.
 7. Sikora Jan 2012: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 311.
 8. Sikora Jan 2016: Edukacja w agroturystyce [w] Turystyka wiejska. Cz. I. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe, Anna Jęczmyk, Jarosław Uglis, Magdalena Maćkowiak (red.), Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa, 9-18.
 9. Sokół Janusz Leszek 2012: Działalność gospodarstw agroturystycznych na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego w ocenie turystów i ich nowe wyzwania, „Ekonomia i Zarządzanie”, t. 4, nr 3, 118-128.
 10. Sokół Janusz Leszek, Boruch Jacek 2011: Ekologizacja gospodarstw agroturystycznych w powiecie białostockim, „Ekonomia i Zarządzanie” z. 3, 95-112.
 11. Sokół Janusz Leszek, Kołoszko-Chomentowska Zofia 2010: Produkty zwierzęce jako atrakcja w gospodarstwach agroturystycznych, „Economy and Management” 2 (3), 137-146
 12. Wojciechowski Krzysztof Hubert, Bernat Sebastian., Czubla Paweł, Janicki Radosław 2002: Elementy zagospodarowania dorzecza istotne dla walorów przyrodniczych doliny Bugu [w] Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan – Zagrożenia – Ochrona, Andrzej Dombrowski, Zygmunt Głowacki, Wojciech Jakubowski, Ivan Kovalchuk, Zdzisław Michalczyk, Michail Nikiforov, Wojciech Szwajgier, Krzysztof Hubert Wojciechowski (red.). Fundacja IUCN Poland, Warszawa 456-462.
 13. Zaręba Dominika 2008: Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 175.
 14. Zawadka Jan 2015: Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu turystyki wiejskiej w perspektywie 2014-2020 [w] Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, Wioletta Kamińska (red.), Studia KPZK PAN, t. CLXXIII, Warszawa, 279-289.
 15. Ziółkowski Bożydar 2006: Rolnictwo ekologiczne a turystyka wiejska – próba modelowego ujęcia wzajemnych zależności, „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering”, Vol. 51(2), 224-229.