Preferencje osób starszych uczestniczących w wach turystycznych

Katarzyna Bielecka1, Anna Parzonko2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bielecka, Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Parzonko, Anna; ORCID: 0000-0002-2370-8154 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Preferencje osób starszych uczestniczących w wach turystycznych
Preferences of senior tourists
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol., nr 6, s. 5-12

Słowa kluczowe

turystyka seniorzy wypoczynek

Key words

tourism seniors leisure

Streszczenie

Zwiększająca się liczba osób starszych w społeczeństwie sprawia, że jest to znacząca grupa konsumentów stanowiąca odrębny segment odbiorców w każdej dziedzinie, w tym w turystyce. Aby stworzyć atrakcyjne oferty dla seniorów, należy dokładnie rozpoznać i przeanalizować ich potrzeby oraz preferencje. Przeprowadzono badania empiryczne za pomocą metody sondażu diagnostycznego przy zastosowaniu techniki ankietowej wśród 49 uczestników Pikniku „Seniorada” zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej 50+ wraz z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Pozyskany materiał empiryczny umożliwił ocenę częstotliwości wyjazdów seniorów, preferencji dotyczących zagospodarowania czasu wolnego podczas wyjazdu m.in. preferowanych form uprawiania turystyki czy też sposobu organizacji wycieczek.

Abstract

The number of seniors in society is on the rise which makes them an increasingly significant group of consumers which forms a distinct segment of clients in various areas, including tourism. To create attractive offers for older travelers, it is necessary to identify and analyze their needs and preferences. This paper presents the results of an empirical study involving the method of a diagnostic survey using a questionnaire technique. The respondents were 49 participants of “Seniorada” picnic organized by the European Association of Physical Activity 50+ and Józef Piłsudski Academy of Physical Education in Warsaw. The collected empirical material provides data on the frequency of seniors’ travels, their preferences regarding the tour attractions, preferred forms of travelling and tour organization.