Turystyka uzdrowiskowa i jej postrzeganie przez kuracjuszy

Krystyna Krzyżanowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Krzyżanowska, Krystyna; ORCID: 0000-0002-4160-6661 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Turystyka uzdrowiskowa i jej postrzeganie przez kuracjuszy
Spa tourism and its perception by bathers
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol., nr 6, s. 69-76

Słowa kluczowe

turystyka turystyka uzdrowiskowa sanatorium

Key words

tourism spa tourism sanatorium

Streszczenie

Celem pracy było ukazanie powodów wyjazdów turystów do uzdrowisk, a także zaprezentowanie ich oceny poziomu świadczonych usług i efektów leczenia sanatoryjnego. W badaniach empirycznych posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety oraz analizą literatury przedmiotu. Badania przeprowadzono w 2016 r. i objęto nimi 114 osób, które co najmniej raz w życiu wyjechały do uzdrowiska i korzystały z zabiegów leczniczych. Głównym celem wyjazdu do uzdrowiska była poprawa stanu zdrowia, leczenie różnego rodzaju schorzeń i wypoczynek. Ankietowani najwyżej ocenili zakres i jakość zabiegów rehabilitacyjnych oferowanych w sanatoriach oraz profesjonalizm personelu w nich zatrudnionego, natomiast najniżej poziom usług dodatkowych oferowanych podczas pobytu i standard zakwaterowania.

Abstract

The purpose of the study was show the reasons why tourists trips to spas, as well as to present their assessment of the level of services provided and the effects of sanatorium treatment. The empirical research method was used diagnostic survey using survey techniques and analysis of the literature. The study was conducted in 2016. The study involved 114 people who at least once in their lives left for the spa and benefit from the treatments. The main purpose of trip to the spa was the improvement of health, the treatment of various diseases and relaxation. The respondents rated the highest by the range and quality of rehabilitation services in sanatoriums and professional staff. The lowest-rated level of additional services offered during stay and the standard of accommodation.