Wpływ terroryzmu na wybór destynacji turystycznych

Anna Sieczko
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Sieczko, Anna; ORCID: 0000-0001-9065-0362 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wpływ terroryzmu na wybór destynacji turystycznych
Influence of terrorism on choosing tourist destinations
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol., nr 7, s. 91-98

Słowa kluczowe

turystyka terroryzm bezpieczeństwo

Key words

tourism terrorism safety

Streszczenie

Celem pracy było ukazanie wpływu ataków terrorystycznych na decyzje respondentów dotyczące wyboru kierunków wyjazdów zagranicznych. Badania empiryczne przeprowadzono w 2017 roku i objęto nimi 118 osób wyjeżdżających w celach turystycznych. Dodatkowo zaprezentowano sposoby, które podejmowali badani w celu uniknięcia zagrożenia w czasie podróży turystycznej. Ankietowani ocenili, że krajami najbardziej zagrożonymi atakami terrorystycznymi była Francja, Turcja i Egipt.

Abstract

The aim of this paper was to investigate influence of terrorist attacks on tourists’ decisions about directions of theirs tours. Research was conducted in 2017 and covered 118 tourists. Additionally, approaches used by subjects to avoid the threat were presented. Interviewees evaluated that France, Turkey and Egypt are the most threatened countries by terrorist attacks.

Cytowania

 1. European Union Terrorism Situation And Trend Report (TE-SAT) 2014, 2015, 2016. European Police Office (EUROPOL).
 2. Frey B.S., Luechinger S., Stutzer A.: Measuring Terrorism, Working Paper nr 171, Institute for Empirical Research in Economics, University of Zurich.
 3. Gaworecki W.W.: Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 4. Gracz J., Sankowski T.: Psychologia w rekreacji i turystyce, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań 2001.
 5. Kozioł L.: Typologia czynników motywujących do podróżowania, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2012, t. 20, 1, s. 93.
 6. Kwapisz M.: Terroryzm a turystyka po ataku na World Trade Center 11 września 2004 roku, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2006.
 7. Marczak M.: Wpływ terroryzmu na rozwój turystyki międzynarodowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 738. Ekonomiczne Problemy Turystyki 2012, 20.
 8. Nowacki G.: Zagrożenia terrorystyczne na świecie, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2015, 4(44).
 9. Polko R.: GROM w działaniach przeciwterrorystycznych, t. 6, Wydawnictwo Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2008, s. 12.
 10. Szpara K., Gwóźdź M.: Współczesne formy terroryzmu jako zagrożenie dla światowej turystyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 698. Ekonomiczne Problemy Usług 2012, 83.
 11. Tanaś S.: Znaczenie ludobójstwa i terroryzmu w turystyce poznawczej, Turyzm 2013, 23(1).
 12. Zdebski J.: Elementy psychologii turystyki, [w:] Z. Kruczek (red.), Pilotaż wycieczek zagranicznych, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 1998.