Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"agricultural sector"
114 wyników
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120]

101. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Jarka S. Szanse i ograniczenia dzierżawy gruntów rolnych w Polsce pdf
102. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Filipiak T. Efektywność hodowli roślin rolniczych w spółkach ANR pdf
103. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Walenia A. Czynniki warunkujące konkurencyjność rolnictwa Podkarpacia w procesie integracji ze Wspólnotą Europejską pdf
104. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Stańko S. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa pdf
105. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2007
Siudek T. Impact of agricultural development on economic and financial situation of cooperative banks in Poland pdf
106. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007
Poczta W. Poziom i struktura rozdysponowania środków z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonych dla sektora rolnego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej pdf
107. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2007
Cassin M., Zolin M. Productive needs and demand for protection: the complex issue of vulnerable areas pdf
108. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Ziętara W. Dzierżawa jako czynnik przemian w strukturze gospodarstw pdf
109. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Strojny J. Przewagi komparatywne a wymiana handlowa produktami rolnymi krajów UE pdf
110. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Jacenko O., Pawłowska L. Pozycja konkurencyjna ukraińskich produktów rolno-spożywczych na rynku światowym pdf
111. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Fabisiak A., Poczta W. Sytuacja dochodowa rolnictwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej pdf
112. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006
Karpik V. Some problems of the state regulation in the agricultural sector pdf
113. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Żuk J. Perspektywy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w Polsce po przystąpieniu do UE pdf
114. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Łęczycki W. Opodatkowanie rolnictwa w Polsce w świetle obowiązujących uregulowań pdf