Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2018 18(33) (4)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Kraciński P. Konkurencyjność polskiego eksportu jabłek na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw 13-22pdf
2. Mroczek R. Pozycja przemysłu spożywczego w łańcuchu żywnościowym w Polsce na przełomie XX/XXI wieku 23-37pdf
3. Pasińska D. Handel zagraniczny produktami kurzymi w latach 2012-2017 38-49pdf
4. Zalewski A. Popyt na rolnicze usługi mechanizacyjne w krajach Unii Europejskiej 50-59pdf
5. Szajner P. Ewolucja światowego rynku piwa 60-68pdf
6. Aboelnaga S. The Necessary Modification of the Regional Development Methods Regarding to Climate Change Along the Nile River 69-79pdf
7. Andrzejuk A. Classification of Agricultural Emissions Among OECD Countries with Unsupervised Techniques 80-91pdf
8. Balanovska T., Wyrzykowska B. The Requirements of the Contemporary Labour Market for Professionals 92-101pdf
9. Bąk-Filipek E. Changes in the EU Beef Market 102-111pdf
10. Bednarz J., Zuba-Ciszewska M. Produkcja mleka ekologicznego w Polsce. Koncentracja czy rozproszenie? 112-121pdf
11. Boczar P. Białko roślinne – źródła, koszty produkcji i jakość 122-132pdf
12. Bogołębska J. Spadek cen ropy naftowej w gospodarce światowej – główne przyczyny i konsekwencje. Analiza na przykładzie okresu 2014/2015 133-145pdf
13. Glazkova I., Kozioł-Kaczorek D., Shmatko S. Smart Contracts as a New Technology in the Digital Economy 146-151pdf
14. Grużewska A., Gugała M., Zarzecka K. Analiza rynku owoców jagodowych – wybrane elementy 152-161pdf
15. Gruziel K., Raczkowska M. The Taxation of Agriculture in the European Union Countries 162-174pdf
16. Halicka E., Kaczorowska J., Rejman K. Changes in EU Food Supply and the Activities of the European Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health 175-182pdf
17. Jarka S., Trajer M. Support for the Beekeeping Sector in Poland and the European Union 183-191pdf
18. Bezat N., Jarzębowski S. Innovative Tools and Techniques as a Factor Supporting Small and Medium Enterprises in the Agri-Food Sector 192-198pdf
19. Górska A., Jasiński M. Turystyka, eksport towarowy, pomoc rozwojowa i przekazy jako narzędzia przełamania stagnacji społeczno-gospodarczej w państwach Globalnego Południa o niekorzystnym położeniu geograficznym oraz najsłab 199-208pdf
20. Jąder K. Produkcja, konsumpcja i eksport jabłek w Polsce w latach 2005 2016 209-221pdf
21. Kacperska E. Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim rolnictwie 222-235pdf
22. Kacprzak M., Król A., Radziszewska M. European Integration Influence on the Development of Human Capital of Small and Medium Enterprises in Poland 236-249pdf
23. Klepacka A. Sustainable Development and Renewable Energy Sectors: Selected Indicators in European Union and Poland 250-258pdf
24. Klusek T. Out-of-Market Agricultural Property Trading in Poland 259-269pdf
25. Kołodziejczak W. Zatrudnienie i wartość dodana brutto w sektorach gospodarki państw Unii Europejskiej w latach 2002 i 2016 270-283pdf
26. Kopiński J. Ocena zmian organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie w kontekście wybranych oddziaływań środowiskowych 284-294pdf
27. Augustowski Ł., Kułyk P. Zastosowanie modeli grawitacyjnych dla wybranych zbóż w handlu między UE a USA 295-303pdf
28. Kawa M., Kuźniar W. Konsumenci wobec regionalnych produktów tradycyjnych w kontekście ogólnoświatowych zmian w zachowaniach konsumentów na rynku żywności 304-312pdf
29. Gębski J., Kosicka-Gębska M., Kwiecińska K. Wpływ wybranych źródeł informacji na poziom wiedzy konsumentów o dziczyźnie 313-322pdf
30. Laskowska E., Twardowska A. Teoretyczne i praktyczne aspekty wyceny prawa użytkowania wieczystego gruntu 323-332pdf
31. Łukasiewicz K. Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski oraz ich wydatki w latach 2014-2017 – charakterystyka i perspektywy rozwoju 333-344pdf
32. Maciejewski G. Ekonomiczna dostępność żywności w państwach Unii Europejskiej 345-358pdf
33. Nowacki R., Wasilik K. Cooperation of Enterprises of the Sector of Food Processing Industry with the Entities Rendering Business Services 359-369pdf
34. Jabkowski D., Pawlak K. Przewagi komparatywne USA w eksporcie wybranych surowców roślinnych na Jednolity Rynek Europejski 370-381pdf
35. Pawłowski K. Rola środków pochodzących z Unii Europejskiej w rozwoju pszczelarstwa na przykładzie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu 382-394pdf
36. Popovych A. Zastosowanie modelu grawitacyjnego do analizy międzynarodowego handlu miodem pszczelim 395-406pdf
37. Reuveni S. Hunger Solution: One-Dimensional and Multi-Dimensional Food Security Programs 407-416pdf
38. Roszkowska-Mądra B. Koncepcja i znaczenie obszarów rolniczych o wysokich walorach przyrodniczych 417-425pdf
39. Sobczak W., Zbyrowski R. Integracja przestrzenna rynków hurtowych – zastosowanie dla rynku fasoli szparagowej 426-436pdf
40. Mikuła A., Stańko S. Tendencje na rynku masła i serów na świecie i w Polsce w latach 2001-2017 437-450pdf
41. Suchoń A. Spółdzielczość rolnicza we Francji i Niemczech – wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne 451-462pdf
42. Letkowski G., Szwacka-Mokrzycka J. Kierunki dostosowań przedsiębiorstw handlowych do wzorców zakupowych konsumentów 463-472pdf
43. Utnik-Banaś K. Dynamika światowej produkcji mięsa drobiowego w latach 1965 2016 473-480pdf
44. Pietrych Ł., Wasilewska E. Starzenie się społeczeństwa a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej 481-492pdf
45. Wasilewska N., Wasilewski M., Zabolotnyy S. The Enterprise’s Financial Condition Assessment as a Component of its Creditworthiness 493-503pdf
46. Wyrobek J. Analiza porównawcza sytuacji finansowej farm wiatrowych w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2009-2017 504-514pdf
47. Żak K. Poland’s Position on the Investment Development Path 515-524pdf