Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2017 (117)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Zawojska T. Arystotelesowska koncepcja człowieka podstawą racjonalnej działalności gospodarczej 5-18pdf
2. Lutsiy K. Obecny stan rozwoju branży mięsnej na Ukrainie 19-31pdf
3. Drabarczyk K., Jakubiec A., Siudek T. Rozwój gospodarczy powiatów i podregionów województwa mazowieckiego 33-46pdf
4. Misztal A. Ewaluacja sytuacji finansowo-majątkowej polskich gospodarstw rolnych w latach 2004–2014 47-59pdf
5. Burgiel A., Sowa I. Akceptacja nowych trendów konsumenckich w pokoleniach X i Y – analiza porównawcza 61-74pdf
6. Świetlik K. Preferencje konsumentów na rynku żywności w Polsce w warunkach deflacji w latach 2014–2015 75-92pdf
7. Górska-Warsewicz H., Kowalczuk I., Stangierska D., Świątkowska M., Zubrzycka A. Percepcja informacji żywieniowej jako elementu wpływającego na zachowania konsumentów w zakładach gastronomicznych 93-106pdf
8. Iwanicka A. Specyfika prosumpcji jako zmiany w zachowaniach rynkowych nabywców finalnych ze względu na miejsce ich zamieszkania 107-121pdf
9. Baruk A. Prosument jako aktywny uczestnik działań marketingowych 123-136pdf
10. Fandrejewska A., Nowacki R. Uwarunkowania kulturowe reklamy jako narzędzia komunikacji marketingowej przedsiębiorstw zagranicznych na polskim rynku artykułów żywnościowych 137-150pdf
11. Zielińska A. Analiza porównawcza poziomu i struktury wydatków na działalność prewencyjną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ponoszonych przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w województwie łódzkim 151-163pdf