Identyfikacja sposobów implementacji II filaru WPR w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Krzysztof Pawłowski1, Wawrzyniec Czubak2
1, 2 Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Pawłowski, Krzysztof; ORCID: 0000-0001-7194-4779 (Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Czubak, Wawrzyniec; ORCID: 0000-0002-0826-8461 (Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Identyfikacja sposobów implementacji II filaru WPR w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Identification of ways of implementing the 2nd pillar of the CAP in Central and Eastern Europe countries
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018, vol., nr 124, s. 109-123

Słowa kluczowe

wspólna polityka rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 Unia Europejska Europa Środkowo-Wschodnia rozwój obszarów wiejskich rolnictwo

Key words

Common Agricultural Policy Rural Development Program 2007–2013 European Union Central and Eastern Europe rural development agriculture

JEL Classification

Q10 Q14 Q18

Streszczenie

Bardzo znaczącą rolę w kształtowaniu obrazu nowoczesnej, europejskiej wsi odgrywa II filar wspólnej polityki rolnej. Jego wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich wydaje się oczywisty, chociażby ze względu na miejsce, jakie zajmuje w strukturze budżetu Unii Europejskiej. Bardzo istotne jest jednak ścisłe określenie efektów, jakie przynosi jego realizacja. Stąd w niniejszym artykule głównym celem było ukazanie przyczyn zróżnicowania implementacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 w państwach środkowo- wschodniej Europy. Na tle różnic w sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej sektora rolnego dokonano oceny konstrukcji programów i porównano jego wpływ na zmiany zachodzące w sektorach rolnych tych krajów. Dla ukazania wpływu funduszy II filaru WPR zakres czasowy prezentujący zmiany w rolnictwie obejmuje lata przed i po integracji. Na ich podstawie dokonane zostało porównanie wdrażanych działań oraz struktury ich finansowania.

Abstract

The 2nd pillar of the Common Agricultural Policy plays a very significant role in shaping the image of a modern, European village. It’s impact on the development of agriculture and rural areas seems to be obvious, for example because of the place it occupies in the structure of the European Union budget. However, it’s very important to precisely determine the effects of its implementation. Therefore, in this article the main goal was to show the reasons for diversifying the implementation of the Rural Development Program 2007–2013 in the countries of Central and Eastern Europe. Against the background of differences in the economic and production situation of the agricultural sector, the design of the Programs was evaluated and it’s impact on changes in the agricultural sectors of these countries was compared. To show the impact of the funds of the second pillar of the CAP, the time range presenting changes in agriculture covers the years before and after integration. Based on them, a comparison of the implemented activities and the structure of their financing has been made.

Cytowania

 1. CAMERON R., NEAL L., 2004: Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, tłum. H. Lisicka-Michalska, M. Kluźniak, Książka i Wiedza, Warszawa.
 2. CZYŻEWSKI A., 2009: Potrzeba badań makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej, Roczniki Statystyczne Nauk Rolniczych, Seria G 96 (2), 9–21.
 3. CZUBAK W., 2012: Use of European agricultural fund supporting investments in agricultural holdings in Poland, Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (25), 57–67.
 4. CZUBAK W., 2013: Rozwój rolnictwa w Polsce z wykorzystaniem wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 5. CZUBAK W., SADOWSKI A., 2013: The priorities of rural development in EU countries in years 2007–2013, Agricultural Economics 59 (2), 58–73.
 6. CZYŻEWSKI A., STĘPIEŃ S., 2017: New Economic Foundations of the Common Agricultural Policy (CAP) of European Union, Ekonomista (6), 675–697.
 7. GILLS M., PERKINS D. H., ROEMER M., SNODGRASS D. R., 1996: Economics of Development, W.W. Norton & Company, New York – London.
 8. HERGRENES A., BERKNEL H., LINEM G., 2001: Income instability among farm households – evidence from Norwey. Farm Management, Journals of the Institute of Agricultural Management 11 (1), 37–48.
 9. HILL B., 2012: Understanding the Common Agricultural Policy, Oxon, Earthscan.
 10. KUTKOWSKA B., 2009: Support of Agricultural Incomes by Direct Payments in Farms Located in the Lower Silesia Area, Journal of Agribusiness and Rural Development 2(12), 101–109.
 11. POCZTA W., CZUBAK W., PAWLAK K., 2009: Changes in the volume of production and agricultural income in the conditions of Poland’s accession to the EU, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 321 (4), 40–52.
 12. POCZTA W., JĘDRYCZKA H., 1988: Ćwiczenia z ekonomiki rolnictwa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań.
 13. POCZTA W., SADOWSKI A., BAER-NAWROCKA A., 2013: Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR, Warszawa.
 14. POCZTA-WAJDA A., 2017: Polityka wspierania rolnictwa a problem deprywacji dochodów rolników w krajach o rożnym poziomie rozwoju, PWN, Warszawa.
 15. RITSON H., FEARNE A., 1984: Long-term goals for the CAP, European Review of Agricultural Economics 11 (2), 207–216.
 16. ROWIŃSKI J., 2004: Wspólna polityka rolna, [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska. Tom 1, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, 143–160.
 17. ROWIŃSKI J., 2008: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 [w:] Analiza zatwierdzonej wersji programu i pierwszych lat realizacji, Raporty Programu Wieloletniego 2005–2009, IERiGŻ – PIB, Warszawa.
 18. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Dz.U. L 277.
 19. RUNOWSKI H., 2010: Variability of Incomes of Agricultural Farms in the EU and Its Reasons, Roczniki Naukowe SERIA 13 (1), 327–331.
 20. RUNOWSKI H., 2017: The problem of assessing the level of agricultural income in European Union, Roczniki Naukowe SERIA XIX (5), 185–190.
 21. SAMUELSON P. A., NORDHAUS W. D., 2012: Ekonomia, Wydawnictwo Rebis, Poznań.
 22. SAPA A., 2001: Interwencjonizm w wymianie zagranicznej w sektorze rolno-żywnościowym wczoraj i dziś, [w:] A. Czyżewski (red.), Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 52–63.
 23. STANISZ A., 2007: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft Polska, Kraków.
 24. TARDITI S., 1984: Direct fi nancial support to agriculture, European Review of Agricultural Economics 11 (2), 235–243.
 25. ZEGAR J., 2001: Przesłanki i uwarunkowania kształtowania dochodów w rolnictwie, IERiGŻ – PIB, Warszawa.