Poziom innowacyjności przedsiębiorstw w polskiej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu spożywczego

Mariusz Chądrzyński
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Chądrzyński, Mariusz; ORCID: 0000-0002-7478-8190 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Poziom innowacyjności przedsiębiorstw w polskiej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu spożywczego
The level of innovativeness of enterprises in the polish economy with particular emphasis on the food industry
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018, vol., nr 124, s. 15-27

Słowa kluczowe

innowacje działalność innowacyjna przedsiębiorstwo przemysł spożywczy

Key words

innovations innovative activity enterprise food industry

JEL Classification

L66 O31 O32

Streszczenie

Celem opracowania było określenie ekonomicznych aspektów związanych z działalnością innowacyjną przedsiębiorstw działających w polskiej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu spożywczego w latach 2004–2016. Zostało ono sporządzone na podstawie źródeł wtórnych pochodzących z publikacji GUS. W analizowanym okresie wystąpiła tendencja wzrostowa wysokości ponoszonych nakładów na działalność innowacyjną średniorocznie w przedsiębiorstwach ogółem o 5,7%, przetwórstwie przemysłowym o 3,2% a w przemyśle spożywczym o 3,9%. W przypadku stopnia odnowienia tendencja spadkowa była znacząca i wyniosła odpowiednio 57, 54 i 59%. W przypadku udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w liczbie przedsiębiorstw ogółem wystąpiła względna stabilizacja. Występowała umiarkowana lub słaba zależność między analizowanymi parametrami ekonomicznymi.

Abstract

The aim of the study was to determine the economic aspects related to the innovative activity of enterprises operating in the polish economy, with particular emphasis on the food industry in the years 2004–2016. It was prepared on the basis of secondary sources originating from the GUS publication. In the analyzed period, there was an upward trend in the amount of expenditures on innovative activity incurred on year average in enterprises in total by 5.7%, in industrial processing by 3.2% and in the food industry by 3.9%. For the renewal rate, the downward trend was significant and amounted to 57, 54 and 59% respectively. In the case of the participation of innovative enterprises in the total number of enterprises, there was a relative stabilization. There was a moderate or weak relationship between the analyzed economic parameters.

Cytowania

 1. DUTTA S., LANVIN B., WUNSCH-VINCENT S. (red.)., 2015: The Global Innovation Index 2015. Effective Innovation Policies for Development, World Intellectual Property Organization, Geneva.
 2. DZIEMBAŁA M., 2014: Potencjał innowacyjny Polski na tle innych krajów UE – wnioski dla polityki gospodarcze, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach 172 (14).
 3. GUS, 2005–2018: Rocznik Statystyczny Przemysłu 2004–2017, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 4. GUS, 2017: Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 5. HOLLANDERS H., ES-SADKI N., KANERVA M. (red.), 2015: Innovation Union Scoreboard 2015, UNU-MERIT, Bruksela.
 6. JUCHNIEWICZ M., 2009: Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w kontekście innowacyjności sektora niskiej techniki, Roczniki Naukowe Seria 11 (1).
 7. MARCINIAK S., 2010: Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 8. OECD, Eurostat, 2008: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 9. SIEKIERSKI J., 2011: Innowacyjność w przemyśle spożywczym Unii Europejskiej i Polski, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 17 (1).
 10. SZCZEPANIAK I., 2010: Ekonomiczna ocena innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Przemysł Spożywczy 64 (11).
 11. ŚWITALSKI W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 12. UE, 2010: Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, KOM (2010) 2020, wersja ostateczna.
 13. WIATRAK A.P., 2016a: Sieci innowacji w rolnictwie – istota, cele i uwarunkowania, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 18 (3).
 14. WIATRAK A.P., 2016b: Innowacyjność w politykach Unii europejskiej i ich wpływ na kierunki wspierania rozwoju organizacji, Zarządzanie i Finanse 14, 2 (2).
 15. ZADURA-LICHOTA P. (red.), 2010: Innowacyjność 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 16. ZADURA-LICHOTA P. (red.), 2013: Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.