Tworzenie rynku produktów tradycyjnych i regionalnych

Anna Sieczko

Sieczko, Anna; ORCID: 0000-0001-9065-0362
Tworzenie rynku produktów tradycyjnych i regionalnych
Creation of traditional and regional products market
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 397-407

Słowa kluczowe

rynek produkty tradycyjne społeczności lokalne rozwój

Key words

market traditional products local societies development

Streszczenie

Celem artykułu jest wskazanie problemów budowy rynku żywnościowych produktów tradycyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na słabość wynikającą, z jednej strony, z jego małej pojemności, na co składa się słaba znajomość produktów tradycyjnych wśród polskich konsumentów. Z drugiej strony przyczynia się do tego jego niszowość, słaba dystrybucja oraz cały system powiązań i wspólnych działań.

Abstract

The aim of this article is to indicate problems connected with the process of building a traditional food products market. Special attention is paid to its weakness ensuing from its small capacity caused by poor knowledge of traditional products among Polish consumers. On the other hand the paper points out to a niche like character, a poor distribution network and a whole system of connections and common activities in this market.