Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2010 (85)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Grzelak A. Rolnictwo wobec wybranych wyzwań ekonomicznych 5-18pdf
2. Maciejczak M. Perspektywa środowiskowa reform Wspólnej Polityki Rolnej UE 19-34pdf
3. Bórawski P. PROW jako źródło środków finansowych umożliwiających rozwój obszarów wiejskich 35-42pdf
4. Rusek O. Przydatność modeli dyskryminacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 43-58pdf
5. Baer-Nawrocka A., Kiryluk-Dryjska E. Wpływ akcesji do Unii Europejskiej na poziom i relacje cenowe w rolnictwie polskim (analiza długookresowa) 59-67pdf
6. Zwolak J. Kierunki zmian w środkach trwałych rolnictwa po wejściu do UE 69-80pdf
7. Kaczmarczyk T., Oczyńska S., Pawlewicz A. Szanse i bariery funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w opinii właścicieli gospodarstw ekologicznych 81-85pdf
8. Kondraszuk T. Metodyczne aspekty rachunku kosztów w rolnictwie 87-102pdf
9. Kowalczyk-Juśko A. Metodyka szacowania regionalnych zasobów biomasy na cele energetyczne 103-116pdf
10. Matysik-Pejas R., Szafrańska M. Rozliczenia bezgotówkowe msp z sektora agrobiznesu 117-126pdf
11. Utnik-Banaś K. Badanie zdolności kredytowej gospodarstwa drobiarskiego na przykładzie wybranego banku spółdzielczego 127-134pdf
12. Wague M. Problemy rozwoju gospodarki rolnej w Afryce i czynniki ją ograniczające 135-145pdf
13. Banasiak K. Zastosowanie wybranych narzędzi analizy technicznej w prognozowaniu cen kontraktów terminowych na pszenicę 147-159pdf