Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 2009 96 (4)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. wstep w. Na osiemdziesiąte urodziny profesora Zygmunta Wojtaszka 11-12pdf
2. wstep w. Nota biograficzna prof. dr. hab. Zygmunta Wojtaszka 13-22pdf
3. Klepacki B. Przegląd dorobku naukowego profesora doktora habilitowanego Zygmunta Wojtaszka 23-28pdf
4. Czekaj T., Józwiak W. Bariery wzrostu i rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych w makroregionach Polski 29-40pdf
5. Dudek H. Statystyczna analiza subiektywnej oceny dochodów gospodarstw domowych rolników 41-49pdf
6. Kulbicka B. Bezpieczeństwo żywnościowe krajów rozwijających się 50-58pdf
7. Heller J. Interwencjonizm państwowy w kształtowaniu międzyregionalnych dysproporcji w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich w Polsce 59-67pdf
8. Jaska E., Włodarczyk K. Rola kontroli wśród pozapłacowych czynników systemów motywacyjnych w grupie przedstawicieli handlowych 68-76pdf
9. Juszczyk S. Sposoby racjonalizowania produkcji w gospodarstwie. szanse i zagrożenia 77-90pdf
10. Kłodziński M. Pozarolnicza przedsiębiorczość wiejska 91-98pdf
11. Kowalska I. Finansowanie edukacji w paradygmacie ekonomii politycznej 99-109pdf
12. Krasowicz S. Możliwości rozwoju różnych systemów rolniczych w Polsce 110-121pdf
13. Majewski E. Dochody i jakość życia w gospodarstwach niskotowarowych z wybranych regionów Polski 122-129pdf
14. Manteuffel-Szoege H., Sobolewska A. Analiza cyklu życia opakowań w handlu jabłkami W aspekcie oddziaływania na środowisko naturalne 130-138pdf
15. Michna W. Źródła wzrostu i rozwoju wsi tkwią głównie w tworzeniu nowych miejsc pracy 139-146pdf
16. Musiał W., Otoliński E. Rozważania nad potrzebą przemian gospodarstw rolniczych w regionach rozdrobnionych agrarnie 147-154pdf
17. Niezgoda D. Uwarunkowania rentowności gospodarstw rolnych zróżnicowanych pod względem ich wielkości ekonomicznej 155-165pdf
18. Olszewska-Kuźniarska S. Wybrane aspekty doradztwa rolniczego 166-171pdf
19. Paszkowski S. Mechanizm transformacji strukturalnej instrumentu rolniczych rent strukturalnych 172-181pdf
20. Runowski H. Rolnictwo ekologiczne. Rozwój czy regres? 182-193pdf
21. Sroka W. Wykorzystanie modelu równań strukturalnych do oceny wpływu kapitału ludzkiego na sukces ekonomiczny przodujących gospodarstw karpackich 194-203pdf
22. Tomczak F. 5-lecie członkostwa polski w Unii Europejskiej: rolnictwo na drodze od przeszłości do przyszłości 204-214pdf
23. Werenowska A. Alternatywne formy komunikacji kancelarii prawnych z grupami otoczenia 215-225pdf
24. Wicki L. Zmiany w zużyciu nasion kwalifikowanych w Polsce 226-237pdf
25. Baum R., Wielicki W. Rola kapitału oraz wartości niematerialnych i prawnych w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolnymi 238-247pdf
26. Zadura A. Transformacja ustrojowa rolnictwa w krajach Europy środkowo-wschodniej 248-255pdf
27. Zegar J. Kwestia koncentracji ziemi w polskim rolnictwie indywidualnym 256-266pdf
28. Ziętara W. Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych 267-276pdf
29. Orzechowski R., Żuk J. Wpływ systemu chowu na pracochłonność i optymalną skalę produkcji mleka w gospodarstwach rolniczych 277-289pdf