Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 2010 97 (3)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Runowski H. Wojciech Ziętara jako naukowiec, wychowawca i człowiek 11-19pdf
2. Bagieński S. Zasób organizacyjny rolniczej spółdzielni produkcyjnej - studium przypadku 20-29pdf
3. Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. Metody wizualizacji danych w analizie zmian poziomu i profilu konsumpcji w krajach UE 30-42pdf
4. Cieślik J., Żmija J. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych w województwie małopolskim 43-50pdf
5. Czudec A., Zając D. Znaczenie programu rolnośrodowiskowego we wdrażaniu form wielofunkcyjnego rolnictwa 51-60pdf
6. Czyżewski A., Smędzik K. Efektywność techniczna i środowiskowa gospodarstw rolnych w Polsce według ich typów i klas wielkości w latach 2006-2008 61-71pdf
7. Daniłowska A. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2005-2009 ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich 72-80pdf
8. Drelichowski L. Uwarunkowania logistyczno-organizacyjne i technologiczne budowy produkcyjno-dystrybucyjnych sieci dla produktów ekologicznych 81-87pdf
9. Gędek S. Analiza współzależności cen produktów rolnych 88-98pdf
10. Golinowska M. Aktywność mieszkańców obszarów wiejskich na przykładzie odnowy wsi i dziedzictwa kulturowego 99-108pdf
11. Józwiak W., Zieliński M. Praktyczna metoda ustalania czynników wywierających wpływ na efektywność funkcjonowania gospodarstw rolnych 109-118pdf
12. Juszczyk S. Uwarunkowania poziomu cen surowego mleka w USA 119-127pdf
13. Kisiel R., Lizińska W., Marks-Bielska R. Znaczenie kapitału zagranicznego w zagospodarowaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa 128-139pdf
14. Kusz D., Ruda M. Poziom wsparcia finansowego Unii Europejskiej w działalności inwestycyjnej polskich gospodarstw rolniczych 140-146pdf
15. Kalinowski J., Kutkowska B. Wykorzystanie instrumentów PROW 2007-2013 w aspekcie realizacji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego 147-158pdf
16. Majewski E. Produkcyjne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty uproszczenia struktury zasiewów 159-169pdf
17. Mickiewicz A., Mickiewicz B. Systemy dopłat bezpośrednich w dawnych krajach Unii Europejskiej (UE-15) w porównaniu do nowych państw członkowskich (NUE-12) 170-180pdf
18. Mierzwa D. Miejsce sektora spółdzielczego w gospodarce narodowej Polski 181-185pdf
19. Niezgoda D. Elastyczność produkcyjna i dochodowa procesu produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych 186-196pdf
20. Pawlak J. Uwarunkowania ekonomiczne a mechanizacja rolnictwa 197-204pdf
21. Poczta W. Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych w Polsce po akcesji do UE i jej determinanty jako przesłanka rozwoju rolnictwa 205-217pdf
22. Sass R. Produkcja i dochody gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim po akcesji Polski do UE 218-230pdf
23. Skarżyńska A. Koszty ekonomiczne wybranych działalności produkcji roślinnej w latach 2005-2009 231-243pdf
24. Sobczyński T. Wydajność pracy a poziom wsparcia gospodarstw rolniczych w Polsce na tle UE 244-257pdf
25. Sznajder M. Rok 1956 - problemy polityki rolnej Polski w odnalezionych zapiskach keynesisty 258-268pdf
26. Mongiało Z., Świtłyk M. Z badań nad efektywnością szkolnictwa wyższego - efektywność funkcjonowania publicznych uczelni rolniczych w latach 2006-2008 269-278pdf
27. Tańska-Hus B. Dzierżawa rolnicza jako instrument mobilności gruntów w Polsce na przestrzeni wieków 279-289pdf
28. Baum R., Wielicki W. Problematyka zarządzania przedsiębiorstwami rolnymi 290-300pdf
29. Zegar J. Kategoria optymalności w rozwoju rolnictwa. Współczesne wyzwania 301-312pdf