Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 2009 96 (3)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Mrówczyńska-Kamińska A., Poczta W. Przepływy materiałowe w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce w świetle modelu przepływów międzygałęziowych 9-19pdf
2. Rusielik R., Świtłyk M. Zmiany efektywności technicznej rolnictwa w Polsce w latach 1998-2006 20-27pdf
3. Wicki L. Procesy koncentracji w hodowli roślin w Polsce 28-40pdf
4. Stola E. Znaczenie podaży pieniądza w działalności kredytowej banków komercyjnych 41-48pdf
5. Sroka W. Instrumenty finansowego wsparcia obszarów wiejskich w Polsce i Bawarii – analiza porównawcza 49-57pdf
6. Satoła Ł. Finansowe wspieranie budżetów gmin wybranymi funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej 58-66pdf
7. Nawrocki T., Podgórski B. Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w powiększaniu i tworzeniu gospodarstw rolnych 67-76pdf
8. Harasimowicz S., Janus J., Ostrągowska B. Optymalizacja rozmieszczenia gruntów gospodarstw we wsi wykorzystująca podział jej obszaru na paski elementarne 77-87pdf
9. Franc-Dąbrowska J. Sprawność gospodarowania w aspekcie wypłat dywidend w przedsiębiorstwach rolniczych – ujęcie modelowe 88-96pdf
10. Baran J. Parametryczne i nieparametryczne metody badania efektywności skali spółdzielni mleczarskich 97-106pdf
11. Helta M. Zastosowanie metody DEA do opracowania rankingu efektywności spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w 2006 roku 107-111pdf
12. Helta M., Świtłyk M. Efektywność techniczna stadnin koni należących do Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1994-2006 112-120pdf
13. Chmielewska M. Zależności między przychodami ze sprzedaży a kosztami w spółdzielniach mleczarskich 121-130pdf
14. Gołębiewska B. Czynniki determinujące powiązania gospodarstw rolniczych z otoczeniem 131-139pdf
15. Majewski E. Ekonomiczna a ekologiczna trwałość gospodarstwa rolniczego 140-151pdf
16. Sobczyński T. Wybrane czynniki zrównoważenia ekonomiczno-społecznego największych przedsiębiorstw rolniczych UE 152-162pdf
17. Grontkowska A. Znaczenie dopłat (w kreowaniu dochodu) w gospodarstwach najsilniejszych ekonomicznie w Polsce w ujęciu regionalnym 163-173pdf
18. Kasztelan P. Substytucja czynników produkcji w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych 174-181pdf
19. Mikołajczyk J. Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach indywidualnych według wielkości ekonomicznej w świetle polskiego FADN 182-190pdf
20. Mądra M. Wpływ poziomu zadłużenia na siłę ekonomiczną gospodarstw rolniczych 191-201pdf
21. Marcysiak A., Marcysiak A. Zakres zróżnicowania wyników produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw o różnym typie produkcji 202-208pdf
22. Sass R. Polskie gospodarstwa mleczne na tle państw członkowskich UE-15 209-224pdf
23. Parzonko A. Główne czynniki oddziałujące na zmiany ekonomiczno-organizacyjne w polskich gospodarstwach mlecznych w latach 1989-2009 225-235pdf
24. Wojtyra B. Porównanie wyników produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka w zależności od udziału pasz z zakupu stosowanych w żywieniu krów 236-243pdf
25. Spaltabaka E. Ekonomiczne aspekty alternatywnych kierunków chowu zachowawczych ras bydła na przykładzie bydła polskiego czerwonego 244-255pdf
26. Radwan A., Wadoń A. Usługi mechanizacyjne w gospodarstwach rodzinnych w Polsce . aspekty ekonomiczne i organizacyjne 256-264pdf
27. Rokicki T. Przemiany w gospodarstwach owczarskich w Polsce 265-272pdf
28. Runowski H. Tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych na przykładzie studium przypadku 273-283pdf
29. Filipiak T., Ruchniewicz A. Opłacalność produkcji mleka przy różnych systemach chowu w przedsiębiorstwie rolnym 284-292pdf
30. Mierzwa D. Przedsiębiorstwo spółdzielcze . dotychczasowe doświadczenia i kierunki rozwoju 293-301pdf
31. Gołębiowski B. Partnerstwo wertykalne jako model powiązań gospodarstw rolnych z przetwórstwem 302-310pdf
32. Karmowska G. Spółdzielcza Agrofirma św.1 jako model nowoczesnego przedsiębiorstwa rolnego 311-319pdf
33. Sulewski P. Rolnicy wobec ryzyka i potrzeby ubezpieczeń . opinie i postawy 320-328pdf
34. Szymańska E. Reżim technologiczny w produkcji żywca wieprzowego 329-339pdf