Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2009 (1(50))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Pałasz L. Polityka regionalna Unii Europejskiej szansą polskich regionów 11-19pdf
2. Krasowicz S. Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa a możliwości wdrażania polityk wspólnotowych 21-31pdf
3. Kutkowska B. Regionalne zróżnicowanie wykorzystania instrumentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich zrównoważonego rozwoju 33-46pdf
4. Stanny M. Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności 47-56pdf
5. Rowiński J. Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 („PROW-2013”) 57-72pdf
6. Pavlíková G. Polityka regionalna a rozwój wsi w Republice Czeskiej w kontekście integracji europejskiej 73-87pdf
7. Satoła Ł., Żmija J. Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego 91-101pdf
8. Heller J. Inwestycje jako instrument polityki regionalnej 103-118pdf
9. Kałuża H. Obszary problemowe w polityce regionalnej UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 119-128pdf
10. Kijanowski P., Paszkowski S. Renty strukturalne jako instrument przekształceń obszarowych w rolnictwie polskim 129-143pdf
11. Drabik E. Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagrożenie równowagi rynkowej 145-160pdf
12. Kołyska J. Wsparcie zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa środkami z funduszy strukturalnych w latach 2004-2008 161-170pdf
13. Gierczycka J. Rola polityki regionalnej Unii Europejskiej w rozwoju Górnego Śląska 173-185pdf
14. Pondel H. Zintegrowany Pogram Operacyjny Rozwoju Regionalnego jako instrument polityki regionalnej na przykładzie województwa wielkopolskiego 187-197pdf
15. Walenia A. Wybrane czynniki warunkujące wdrażanie polityki spójności Unii Europejskiej w regionie Podkarpacia 199-212pdf
16. Cebulak J. Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego we wdrażaniu polityki regionalnej Podkarpacia w procesie integracji europejskiej 213-225pdf
17. Sołoma A. Banki w roli multiplikatorów rozwoju najuboższych regionów Unii Europejskiej. Niektóre konstatacje z badał w regionie warmińsko-mazurskim 227-238pdf
18. Standar A. Pozyskiwanie i zastosowanie środków finansowych polityki regionalnej Unii Europejskiej w gminach wiejskich województwa wielkopolskiego 239-248pdf
19. Adamowicz M., Smarzewska A. Model oraz mierniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu lokalnym 251-269pdf
20. Grad B. Kształtowanie konkurencyjności regionu – nowego atrybutu przestrzeni gospodarczej Unii Europejskiej w świetle uwarunkowań polityki innowacyjnej perspektywy finansowej UE dla Polski na lata 2007 2013 271-282pdf
21. Wojewódzka A. Zróżnicowanie wsparcia unijnego i jego znaczenie w rozwoju lokalnym na przykładzie wybranych gmin województwa mazowieckiego 283-291pdf
22. Krukowski A. Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w rozwoju klastrów w Polsce Wschodniej 293-305pdf
23. Góralski P., Lazarek M. Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów 307-315pdf