Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2012 (8(57))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Adamowicz M. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w kontekście zmian klimatu na świecie 9-25pdf
2. Artyszak A. Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie lubelskim w latach 2002-2011 26-35pdf
3. Babuchowska K., Marks-Bielska R. Unowocześnianie gospodarstw rolnych z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach PROW 2007-2013 36-46pdf
4. Bielski S. Produkcja surowców energetycznych w Polsce w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej 47-59pdf
5. Biernat-Jarka A. Finansowanie płatności bezpośrednich z budżetu Unii Europejskiej, w latach 2007-2011 60-70pdf
6. Bogusz M., Horyń M. Efekty pracy instytucji doradczych we wdrażaniu zasady cross-compliance na przykładzie województwa małopolskiego 71-81pdf
7. Bórawski P., Gotkiewicz W. Rola integracji europejskiej i Wspólnej Polityki Rolnej w rozwoju gospodarstw rolnych posiadających alternatywne źródła dochodów 82-93pdf
8. Chlebicka A., Litwiniuk P. Nowe ramy strategiczne dla polityki rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020 94-102pdf
9. Czykier-Wierzba D. Początki Wspólnej Polityki Rolnej w EWG 103-115pdf
10. Czyżewski A., Stępień S. Stare i nowe we wspólnej polityce rolnej 2014-2020 – próba oceny z punktu widzenia interesów polskiego rolnictwa 116-129pdf
11. Chlebicka A., Gejbowicz E. Wspieranie innowacyjności we Wspólnej Polityce Rolnej 130-138pdf
12. Gołasa P. Udział instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w kształtowaniu się dochodów gospodarstw w zależności od typu rolniczego 139-148pdf
13. Gołębiewski J. Podział korzyści ekonomicznych w kanałach marketingowych na rynku żywności w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej 149-158pdf
14. Bórawski P., Gotkiewicz W., Stefańska D. Funkcjonowanie gospodarstw rolnych uczestniczących w programie rolnośrodowiskowym na przykładzie powiatu mławskiego 159-173pdf
15. Gotowska M., Jakubczak A. Jakość życia mieszkańców wsi w wybranych regionach Polski 174-183pdf
16. Grębowiec M. Wspólna Polityka Rolna a zmiany w podejściu do jakości w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego w Polsce 184-192pdf
17. Grużewska A., Niedziółka M. Perspektywy rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce Wschodniej 193-202pdf
18. Judzińska A. Przemiany w polskim przemyśle cukrowniczym na tle reform regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej 203-214pdf
19. Juras A., Kacprzak M. Gmina Klembów jako przykład realizacji lokalnej polityki gospodarczej 215-227pdf
20. Kapusta F. Polska wieś na drodze zrównoważonego rozwoju 228-240pdf
21. Kierczyńska S. Znaczenie Wspólnej Polityki Rolnej dla producentów owoców i warzyw w Polsce 241-252pdf
22. Kowalewska M., Prokopiuk A. Wykorzystanie środków w ramach osi 3 PROW w województwie podlaskim 253-265pdf
23. Berbeka T., Kutkowska B. Wspólna Polityka Rolna wobec wyzwań rolnictwa na Dolnym Śląsku 266-278pdf
24. Lipińska I. Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo – aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne 279-288pdf
25. Kisiel R., Lizińska W. Zasoby terenów inwestycyjnych w woj. warmińsko-mazurskim 289-298pdf
26. Łaguna T., Łaguna D. Rozwój obszarów wiejskich a lokalizacja elektrowni wiatrowych 299-309pdf
27. Łęczycki K. Globalny kryzys ekonomiczny i finansowy w kształtowaniu procesów koncentracji ziemi użytkowanej rolniczo 310-321pdf
28. Mickiewicz B. Charakterystyka produkcji zwierzęcej w świetle Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 i 2010 r. 322-332pdf
29. Milewska A., Sudoł B. Wybrane instrumenty finansowania zadań publicznych stosowane w gospodarce finansowej gmin – wyniki badań 333-344pdf
30. Niezgoda D. Gospodarowanie ziemią a Wspólna Polityka Rolna 345-534pdf
31. Paluchová J. THE NEW APPROACH ON FOOD QUALITY: AN IMPORTANT FACTOR ON CONSUMER BEHAVIOR AND TRENDS IN FOOD QUALITY 355-365pdf
32. Poczta W., Rzeszutko A. Rozwój rolnictwa w Polsce w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej 366-381pdf
33. Pomianek I. Zmiany poziomu rozwoju obszarów wiejskich województwa podlaskiego w latach 2002 i 2010 382-391pdf
34. Rytko A. Wspólna Polityka Rolna i jej efekty po wdrożeniu reformy z 2003 roku 392-401pdf
35. Rykowska J., Sawicka J. Aktywność zawodowa kobiet wiejskich – perspektywa unijnej polityki równości szans 402-411pdf
36. Spychalski G. Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich w kontekście ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej UE 412-424pdf
37. Musiał W., Sroka W. Ocena wybranych instrumentów wsparcia gospodarstw drobnotowarowych 425-437pdf
38. Suchoń A. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój spółdzielczości rolniczej 438-452pdf
39. Szwacka-Mokrzycka J. Znaczenie wsparcia unijnego w pobudzaniu rozwoju gmin 453-461pdf
40. Tereszczuk M. Wpływ instrumentów handlu zagranicznego na wymianę handlową produktami mięsnymi w okresie integrowania Polski z Unią Europejską 462-470pdf
41. Trajer M., Wojtkiewicz M. Działania Agencji Rynku Rolnego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 471-484pdf
42. Wieliczko B. Finanse publiczne w UE a finansowanie krajowej i unijnej polityki rolnej w latach 2014-2020 485-495pdf
43. Napiórkowska-Baryła A., Witkowska-Dąbrowska M. Stan wykorzystania infrastruktury ochrony środowiska oraz nakłady na środki trwałe ochrony środowiska na wsi 496-504pdf
44. Nowak A., Wójcik E. Analiza substytucji pracy ludzkiej kapitałem w towarowych gospodarstwach rolnych w pierwszych latach członkostwa Polski w UE 505-517pdf
45. Czekaj M., Żmija J. Wspólna Polityka Rolna a rozwój drobnych gospodarstw rolnych 518-527pdf