Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2006 15

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Artyszak A. Wpływ reformy rynku cukru na sytuację cukrownictwa i plantatorów buraka cukrowego w Polsce 11-15pdf
2. Domagalska-Grędys M. Ocena polskich sadów jabłoniowych z uwzględnieniem odmian w początkowym okresie członkostwa w UE 16-25pdf
3. Kaczmarek J. Zróżnicowanie regionalne potencjału produkcyjnego oraz dochodowości indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z uwzględnieniem wybranych typów rolniczych (na podstawie FADN) 26-35pdf
4. Kierczyńska S. Produkcja jabłek w Polsce i perspektywy jej rozwoju po przystąpieniu do Unii Europejskiej 36-42pdf
5. Komorowska D. Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce 43-48pdf
6. Laskowska E. Wycena produkcji rolniczej w toku w opinii rzeczoznawców 49-57pdf
7. Madras-Majewska B., Majewski J. Opłacalność i perspektywy produkcji miodu w Polsce 58-68pdf
8. Marcysiak A. Wpływ struktury agrarnej na zróżnicowanie wyników produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych 69-76pdf
9. Sobolewska A. Ekonomiczna efektywność ośrodka jeździeckiego na terenach wiejskich 77-83pdf
10. Stachowiak M. Ocena sytuacji wybranych gospodarstw w oparciu o elementy analizy wskaźnikowej przed i po wstąpieniu Polski do UE 84-94pdf
11. Wójcicki Z. Postęp technologiczny i energochłonność produkcji rolniczej w Polsce 95-103pdf
12. Żuk J. Perspektywy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w Polsce po przystąpieniu do UE 104-114pdf
13. Biernat-Jarka A. Finansowe wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich w UE, w latach 2007-2013 117-123pdf
14. Błażejowska M. Społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego 124-132pdf
15. Czyżewski A., Kułyk P. System wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej i krajach o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego 133-142pdf
16. Kapusta F. Uwarunkowania strategii rozwoju polskiego rolnictwa w ramach Unii Europejskiej 143-151pdf
17. Karpińska J. Rola gmin w finansowaniu ochrony środowiska w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej 152-160pdf
18. Łęczycki W. Opodatkowanie rolnictwa w Polsce w świetle obowiązujących uregulowań 161-169pdf
19. Marcysiak A. Oddziaływanie wsparcia finansowego środkami UE na sytuację dochodową polskiego rolnictwa 170-177pdf
20. Dłubakowska-Puzio E., Pietraszek B. Analiza SWOT obszarów wiejskich Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej 178-187pdf
21. Przygodzka R. Polityka rolna Unii Europejskiej w świetle mierników OECD 188-197pdf
22. Chotkowski J., Rembeza J. Powiązanie cen produktów rolnych pomiędzy rynkiem polskim a rynkami UE 198-204pdf
23. Siudek T. Czy redystrybucja funduszy unijnych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich stanowi szansę poprawy sytuacji finansowej banków spółdzielczych w Polsce? 205-212pdf
24. Szafrańska M. Rola banków spółdzielczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 213-220pdf
25. Zawojska A. Przepływy finansowe środków unijnych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce 221-229pdf
26. Dziemianowicz R. Specyfika konstrukcji podatku dochodowego obciążającego gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej 235-245pdf
27. Gajowiak D. Produkty regionalne szansą poprawy konkurencyjności polski w Unii Europejskiej 246-253pdf
28. Jakubczak A., Śrubkowska M. Zmiany wybranych elementów rynku mięsa drobiowego w Polsce na tle pozostałych krajów UE 254-260pdf
29. Kacperska E. Polski handel zagraniczny zbożami i ich przetworami po integracji z Unią Europejską 261-272pdf
30. Karbowiak K. Prognozy polskiego ruchu turystycznego na tle trendów europejskich i światowych 273-281pdf
31. Kraciuk J. Procesy konsolidacji w polskim sektorze bankowym 282-292pdf
32. Krzyżanowski J. Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi ze wschodem (Europa Wschodnia, kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu) – bariery dla eksportu 293-300pdf
33. Lewandowski R. Uwarunkowania produkcji oraz wewnątrz- i zewnątrz unijnego handlu wołowiną i cielęciną w Polsce 301-311pdf
34. Pawlak E. Analiza udziału grupy nowych członków Unii Europejskiej w światowym handlu rybami i przetworami rybnym 312-320pdf
35. Jacenko O., Pawłowska L. Pozycja konkurencyjna ukraińskich produktów rolno-spożywczych na rynku światowym 321-329pdf
36. Pawłowska-Tyszko J., Śrubkowska M. Charakterystyka cen miodu 330-336pdf
37. Fabisiak A., Poczta W. Sytuacja dochodowa rolnictwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 337-343pdf
38. Pawlak K., Poczta W. Konkurencyjność polskich produktów rolno-spożywczych w handlu wewnątrzwspólnotowym 344-356pdf
39. Stańko S. Tendencje w produkcji, konsumpcji i handlu zagranicznym na rynku mleka i jego artykułów w latach 1990-2005 357-368pdf
40. Szybiga K. Zmiany produkcji i handlu żywnością w Unii Europejskiej 369-376pdf
41. Szymańska E. Wpływ rozszerzenia UE na rynek wieprzowiny w Polsce 377-386pdf
42. Babuchowska K., Lizińska W., Opryszczko A. Przyszłość zawodowa studentów kierunków rolniczych w wybranych krajach UE 389-398pdf
43. Borowska A. Zmiany w wydatkach gospodarstw domowych dziesięciu nowych członków Uniic Europejskiej 399-407pdf
44. Długokęcka M., Drejerska N. Szkolenie pracowników jako narzędzie wspomagania procesów uczenia się 408-416pdf
45. Gudkowa N. Metody oceny kadr w warunkach rynkowych 417-423pdf
46. Kata R., Kawa M. Spółdzielczość w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w Polsce w aspekcie europejskich procesów integracyjnych 424-432pdf
47. Kobyłecki J. Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich 433-441pdf